มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต ได้รับรางวัล คนดีต้นแบบ คุณธรรมไทย ปี 2557


              เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” และส่งเสริมการทำความดี สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ร่วมกับสมาชิกภาคีเครือข่าย จัดงานมอบรางวัล คนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” ประจำปี 2557 แก่บุคคลและองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชนและสังคมไทย โอกาสนี้ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (ขวา)  ได้มอบรางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” ประจำปี 2557 แก่ มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต โดยมี นางศิริอร  กมลมาตยกุล ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

 


กิจกรรม เดือน มกราคม-มีนาคม 2555

กิจกรรมในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้

 (1) โครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด”

  

สืบเนื่องจากมหาอุทกภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานช่วยเหลือมอบเงิน “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด” เมื่อเดือนมกราคมแก่ 19 ครอบครัวที่บ้านเรือนและไร่นาได้รับความเสียหาย ในเขตกรุงเทพ, นนทบุรี, ชัยนาท, พิษณุโลก, ร้อยเอ็ด, อยุธยา และนครสวรรค์

 (2) โครงการ “ให้น้องได้อิ่ม”

   

มูลนิธิฯ ได้มอบข้าวสาร, อาหารแห้ง, นมและผ้าอ้อมแก่ครอบครัวพิการและยากไร้ ซึ่งขาดหัวหน้าครอบครัวที่เป็นหลักในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวในชุมชนแออัดเขตคลองเตย กรุงเทพฯ

3) โครงการ ให้น้องมีรายได้

มูลนิธิฯ ร่วมกับเด็กนักเรียนชาวเขาในโรงเรียนสหศาสตร์ เชียงราย ส่งเสริมงานฝีมือ หัตถกรรมเพื่อเป็นรายได้ประจำวันของเด็กนักเรียน และยังเป็นการส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมทั้งการอนุรักษ์งานฝีมือของชนเผ่า

(4) โครงการ มอบทุนการศึกษา ประกวดกระปุกออมสิน SMART”

 

มูลนิธิฯ ได้จัดประกวดกระปุกออมสินมอบทุนการศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้รู้จักการออม การใช้จ่าย และออมเพื่อการลงทุน โดยมีผู้ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมได้มอบทุนการศึกษาจำนวน12 ทุน และรางวัลชมเชย 27 รางวัล

(5) การสัมมนา เพศ เราล้ำเส้นหรือไม่

  

มูลนิธิฯ ได้จัดสัมมนาแก่อาสาสมัครทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานและการให้คำปรึกษากับเยาวชนและครอบครัว โดยได้จัดสัมมนา “เพศ เราล้ำเส้นหรือไม่” เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ

(6) ค่ายอบรมเยาวชนผู้นำ

  

มูลนิธิฯ ได้จัดค่ายพัฒนาเยาวชนผู้นำจำนวนกว่า 250 คนจากชุมชนในกรุงเทพฯ, ขอนแก่น, ชลบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี, และชาวไทยภูเขาจากเชียงใหม่และเชียงราย เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม ณ  ค่ายสุทธสิริโสภา จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ “The SMART Leader” เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ, การทำงานเป็นทีม ซึ่งเยาวชนผู้นำเหล่านี้ จะได้นำความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติไปขับเคลื่อนกิจกรรมของตนในชุมชนต่อไป

        มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุน, เป็นกำลังใจให้ดำเนินกิจกรรมลุล่วงไปได้ในปีที่ผ่านมา  ขอพระเจ้าทรงอวยพรเหนือท่านครอบครัวและกิจการให้เจริญรุ่งเรือง

กิจกรรมเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2554

ในช่วงเดือน ตุลาคม ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้

 (1) โครงการ รวมกัน เราฝ่าวิกฤติน้ำท่วมได้

   

   

     

สืบเนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ร่วมพลังช่วยภัยน้ำท่วม ตลอดทั้งเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ดังนี้

         (1)  มอบถุงยังชีพ ไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 2,000 ชุด พร้อมผ้าอ้อมเด็ก, อาหารแห้ง, นมผง, ยาสามัญประจำบ้านและยาแก้น้ำกัดเท้า และสุขาเคลื่อนที่ โดยการลงพื้นที่ลุยน้ำในเขตนนทบุรี, จรัลสนิทวงศ์, ลาดหลุมแก้ว, ฉลองกรุง, ปทุมธานี, และ นครปฐม ซึ่งการแจกจ่ายแม้จะเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ทุกคนก็พร้อมจะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน

        (2) ร่วมกันปรุงอาหารและแพ็คอาหาร, เครื่องดื่มให้แก่ผู้พักพิง ณ ศูนย์พักพิงเพื่อนพึ่งพา

         (3) จัดกิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

         (4) ร่วมมือกับหน่วยงานกทม. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น การมอบของบริจาค, การกรอกกระสอบทราย ตามจุดสำคัญต่าง ๆ, แพ็คของบริจาค และการทำสุขาเคลื่อนที่ เป็นต้น

         (5) บริจาคแชมพูสุนัขแก่คณะสัตวแพทย์และทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงของผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงกำแพงแสน  นครปฐม

         (6) มอบของขวัญคริสตมาสและปีใหม่แก่ชุมชนอำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

         (7) มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ 18 ครอบครัวเพื่อการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด

         (8) ร่วมกับอาสาสมัครจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่าย

(2) โครงการ ให้ครอบครัวได้อิ่ม

มูลนิธิฯ  ได้ให้การช่วยเหลือแก่ 50 ครอบครัวที่พิการ, ยากจนและขาดหัวหน้าครอบครัวที่จะเป็นหลักในการหารายได้มาจุนเจือสมาชิกครอบครัว โดยได้จัดข้าวสาร, อาหารแห้งและเครื่องใช้ประจำวันรวมทั้งผ้าอ้อมสำหรับผู้พิการในชุมชนโรงหมูและคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคม

(3) โครงการ “ให้น้องมีรายได้”  

         

ในเดือนสิงหาคม มูลนิธิฯ ได้จัดงานแสดงสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือของเด็กชาวเขา, ด้อยโอกาส, เด็กและคนพิการ เพื่อเป็ช่องทางส่งเสริมรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาส ให้เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ในการใช้เวลาว่างก่อให้เกิดรายได้ เพื่อลดรายจ่ายและภาระของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

(4) โครงการ สอนน้องภาษาอังกฤษ

   
       มูลนิธิร่วมกับคณะนักเรียนและเยาวชนของ Cairnhill Methodist Church จำนวน 23 คน ได้เยี่ยมโรงเรียนและสอนภาษา อังกฤษแก่เด็ก ๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8-14
ธันวาคม

มูลนิธิฯ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุน, เป็นกำลังใจให้ดำเนินกิจกรรมลุล่วงไปได้ในปีที่ผ่านมา  ขอพระเจ้าทรงอวยพรเหนือท่านครอบครัวและกิจการให้เจริญรุ่งเรือง

 

กิจกรรม เดือน เมษายน – มิถุยายน 2553

ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนา ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเยาวชนผู้นำกลุ่มแกน
กลุ่มแกนนำเยาวชนจากกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรีกว่า 40 คน ได้เข้ารับการอบรมฝึกฝนด้านระเบียบวินัยชีวิต รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop) เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันชีวิต โดยเฉพาะความรู้ในเรื่อง “ เพศ” กับวัยรุ่น รวมถึงส่งเสริมทัศนะ “ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” แก่วัยรุ่นหญิงและชาย นอกจากนั้น ยังได้มีโอกาสรับการฝึกทักษะ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติกีฬาหนองบอน, กรุงเทพฯ จัดกิจรรม เช่น การพายเรือคะยัค, เรือใบ และวินด์เซิฟแก่เยาวชนผู้นำกลุ่มแกน เมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน

2. การอบรมอาสาสมัครเพื่อเริ่มศูนย์กิจกรรม “ ปั้นชนรุ่นใหม่ ”
มูลนิธิฯ ได้ให้การอบรมแก่อาสาสมัครที่มีภาระใจและจิตอาสาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการพัฒนาการตามวัย, การทำงานเป็นทีม, การพัฒนาตนตามบุคคลิกภาพ, การนำเพลงและการนำเกมส์ ฯลฯ โดยมีทั้งการฝึกภาคปฏิบัติและการแบ่งกลุ่ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 37 คน จากจังหวัดชลบุรี, เชียงราย, สุพรรณบุรี, ราชบุรีและกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม

3. การอบรมเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนชาวเขา
เนื่องจาก โรงเรียนบนภูเขาสูง จะมีจำนวนจำกัด และบางแห่งก็ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมที่จะเรียนต่อได้ จำเป็นต้องเดินทางมาศึกษาในโรงเรียนของตัวเมือง อีกทั้งระยะทางที่ไกล จึงจำเป็นต้องพักอาศัยในหอพักของโรงเรียน ปิดเทอมจึงจะมีโอกาสได้กลับเยี่ยมบ้านของตน ทางมูลนิธิฯ จึงได้ให้การอบรมแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพัก รวมทั้งเยาวชนชาวเขาจาก 12 เผ่าในระดับมัธยม จำนวน 27 คน ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน เพื่อเริ่มกิจกรรม
การพัฒนาแบบองค์รวมแก่เยาวชนชาวเขาในทุกวันเสาร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย, การศึกษา,จิตวิญญาณและสังคม

4. ศูนย์กิจกรรม “ ปั้นชนรุ่นใหม่ ”
ศูนย์กิจกรรมกว่า 18 แห่งทั้งในชุมชนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้เริ่มพบปะเด็ก ๆเพื่อจัดกิจกรรมการเรียน การสอนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนตามศูนย์ต่าง ๆ ในด้านการศึกษา, ร่างกาย,
จิตวิญญาณและการรับใช้สังคม

5. การเยี่ยมเยือนและลงพื้นที่
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้ลงเยี่ยมเยือนพื้นที่ดำเนินงานตามจังหวัดต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, ราชบุรี, ชลบุรี, สุพรรณบุรี และชุมชนในกรุงเทพฯ ซึ่งทำให้มีโอกาสได้พบปะเด็ก ๆ และอาสาสมัคร เพื่อหนุนใจซึ่งกันและกัน,แลกเปลี่ยนประสพการณ์รวมทั้งให้การอบรมภาคปฏิบัติระยะสั้นอีกด้วยซึ่ง เด็ก ๆ ก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กและครอบครัวที่ดีขึ้น


ในสถานการณ์ของประเทศไทยที่ต้องการการปรองดองสมานฉันท์

เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้นั้น การพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่

นับเป็นวิถีทางหนึ่งที่สำคัญเพื่อจะพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

มูลนิธิฯใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนและเป็นกำลังใจ

ให้สามารถดำเนินลุล่วงไปได้ในไตรมาสที่ผ่านมา

ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรมาเหนือท่าน, ครอบครัวและกิจการให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

กิจกรรมเดือน มกราคม – มีนาคม 2553

ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนา ดังนี้

1. โครงการ “วันเด็กแห่งชาติ”
มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา, ของใช้และของขวัญ เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี
2553 แก่สำนักงานของเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 9 มกราคม ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ เพื่อเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและได้พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

2. โครงการ “เพื่อการศึกษาของน้อง”
มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน, หนังสือ, เครื่องเขียน และของเล่น เแก่เด็ก ๆ ในชุมชนด้อยโอกาส
ในเขตลาดพร้าว โดยร่วมมือกับมูลนิธิบ้านพระคริสต์ ซึ่งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี และอุปกรณ์สื่อ
ต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก ๆ ในชุมชน

3. โครงการ “Global Giving “
สืบเนื่องจาก มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งไม่มีแหล่งรายได้ นอกจากอาศัยเงินบริจาค
ต่าง ๆ จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำมาพัฒนาเพื่อสังคม ในภาวะเศรษฐกิจเช่นปัจจุบันนี้ มูลนิธิฯ เอง
ก็ประสบปัญหาเงินรับบริจาค ที่ อาจไม่เพียงพอกับโครงการดี ๆ เพื่อสังคมที่ดำเนินงานอยู่ มูลนิธิฯ ได้รับ
การประสานงานจาก Global Giving ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรสื่อกลางระหว่างผู้มีจิตศรัทธา และ
มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อสามารถจะบริจาคผ่านทาง Website ได้ จึงได้ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดการประชุมแนะนำ
โดยมี Mr. Bill Brower ผู้ประสานงานภาคพื้นเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ตัวแทน 17 คน จากมูลนิธิต่าง ๆ
11 แห่ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมThe Nine Park ถนน ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ นอกจากนั้น
Mr. Bill Brower ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนเด็ก ๆ ในศูนย์กิจกรรมคลองเตยและจังหวัดสมุทรสงคราม
อีกด้วย

4. โครงการ “อบรมอาสาสมัครเชิงปฏิบัติการ เพื่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวและเยาวชน”
ในหัวข้อ “ผู้นำปรนนิบัติ

เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2553 มูลนิธิฯ ได้จัดการอบรมอาสาสมัคร จำนวน 60 คน ทั้งในกรุงเทพฯ
และ ต่างจังหวัดในหัวข้อ “ ผู้นำปรนนิบัติ ” ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากร
Ms. Khoo Seok Lin จากสิงคโปร์มาให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาการอบรมจะเน้นให้ผู้นำเห็นถึงการ
“ปรนนิบัติ” รับใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่นในแบบองค์รวม คือ พัฒนาทั้งร่างกาย, สติปัญญา,
อารมณ์และจิตวิญญาณได้อย่างไรบ้าง, การประเมินด้วย ” สุดยอดบททดสอบการเป็นผู้นำปรนนิบัติ”
ของโรเบิร์ต กรีนลีฟ ในบริบทของการพัฒนาบุครลากรและองค์กรอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนาตนเอง, ทีมงานและเด็ก ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ อีกด้วย 

5. ศูนย์กิจกรรม “ปั้นชนรุ่นไหม่” 
ศูนย์กิจกรรมกว่า 18 แห่งทั้งในชุมชนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้จัดพิธีมอบเหรียญแห่งความสำเร็จ
สำหรับภาคเรียนที่ 2 เพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็ก ๆ ที่รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา, ร่างกาย,
จิตวิญญาณและการรับใช้สังคม

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณท่านที่มีส่วนสนับสนุนกิจการ
เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนให้ดำเนินลุล่วงไปได้
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพร มาเหนือท่าน
และครอบครัวยิ่งๆ ขึ้น

สัมมนาผู้นำปรนนิบัติตามรอยพระบาทพระเยซู 24-25 มีนาคม 2010

จัดโดย GB ยุวสตรียาตรา & YMB ยุวมานพ ประเทศไทย

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ “Khoo Seok Lin” ซึ่งสำนักงาน ยุวสตรียาตรา และยุวมานพ ประเทศไทย ( GB&YMB ) ได้ทาบทามท่านมาถึง 5 ปี เนื่องจาก ท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับประเทศสิงคโปร์ จึงมีตารางการ จัดอบรมต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการภาครัฐ, คณะผู้บริหาร, ครูใหญ่ คณาจารย์
โรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งคริสตจักร, องค์กรที่ไม่แสวงกำไรและภาคธุรกิจอีกด้วย

การสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม ณ โรงแรมคิงปาร์คอเวนิว โดยมีผู้เข้าร่วมจากคริสตจักร, หน่วยงานและโรงเรียนคริสเตียนและคาทอลิคกว่า
60 คน ได้รับพระพรกันอย่างมาก เนื้อหาการสัมมนาได้ช่วยให้มองเห็นถึงการเป็น
 ผู้นำปรนนิบัติ ” แบบองค์รวม ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้เป็นแม่แบบแห่งการเลี้ยงดูและทรง
ลงทุนแก่ชีวิตของพระองค์เองและสาวก ในการพัฒนาทั้งร่างกาย, สติปัญญา, อารมณ์
และจิตวิญญาณอย่างไรบ้าง ผู้รับการอบรมยังต้องพบกับ “ สุดยอดบททดสอบ
การเป็นผู้นำปรนนิบัติ ” 
ของโรเบิร์ต กรีนลีฟ ในบริบทของการพัฒนาบุคคลากรและ
องค์กรอย่างยั่งยืนได้อย่างไร, รูปแบบการนำ ช่วงระยะเปลี่ยนแปลงใน 4 ระดับ
คือ – ส่วนตัว, หนึ่งต่อหนึ่ง, ทีม, องค์กรและระหว่างองค์กร ด้วยกัน ยิ่งกว่านั้น
วิทยากรยังได้นำเสนอด้วยสื่อการสอนหลากหลาย ที่ทำเรื่องยากๆ อย่างหัวข้อ
“ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ” เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ๆ และสะท้อนชีวิตของการเป็นตัวตน
ของเรา เปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ โดยเปิดโอกาสให้มีภาคปฏิบัติ “การเดินทาง
สู่ความสมบูรณ์ในพระเจ้า” 
ที่ให้ผู้ร่วมการอบรมได้สามารถไตร่ตรองและนำไปเริ่มต้น
ในชีวิตประจำวันได้

พิธีเปิดสำนักงานใหม่ GB & YMB และมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต

 

พิธีเปิดสำนักงานใหม่ GB & YMB และมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต

ในสวนอันร่มรื่น เสียงดนตรีบรรเลง “ขอบพระคุณ ด้วยใจกตัญญู” ของยุวสตรี GB ยุวมานพ YMB ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีของบรรดาแขกผู้มีเกียรติ, เหล่าสมาชิก และเยาวชน
GB&YMB เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพิธีแต่งตั้งและยืนยันถวายตัวของเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครขององค์การยุวสตรียาตรา ประเทศไทย และยุวมานพ ประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการ
ให้เกียรติแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 20 ท่าน ผู้รับเหรียญ “ ผู้นำปรนนิบัติ” ยาวนานถึง 15 ปีตั้งแต่ร่วมพันธกิจกันมา นับเป็นการหนุนจิตชูใจท่ามกลางสายตาของทุกท่านทั้ง GB&YMB รุ่นพี่และรุ่นน้องที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นพยานชีวิตว่าพวกเขาได้เติบโตและรับการพัฒนา
จากเจ้าหน้าที่ประจำการที่สัตย์ซื่อต่อการทรงเรียกของพระองค์ในพันธกิจ “ปั้นชนรุ่นใหม่
โดยมี ศจ.มนูญศักดิ์กมลมาตยากุลกล่าวย้ำให้ที่ประชุมตอบสนองต่อพระวจนะเป็น
“ความสว่าง” และ “ฉายแสง” แก่สังคมไทย

ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นวาระพิเศษแห่งการขอบคุณพระเจ้าสำหรับสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งเหล่าสมาชิก
ทุกระดับ ได้ร่วมมือร่วมใจ ทั้งคำอธิษฐานและการถวายทรัพย์ร่วมกับผู้สนับสนุนทั้งในและ
ต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ Mrs. Sally Chew ประธาน GB เอเชีย ซึ่งได้เป็นผู้หว่านเมล็ดแห่งความเชื่อ เมื่อท่านได้อธิษฐานและได้เห็นนิมิตแผนที่ประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ได้กล่าวคำพยานยืนยัน
ความรักมั่นคงของพระเจ้า หลังจากนั้น ศจ. ชำนาญ แสงฉาย ได้ประกอบพิธีมอบถวายสำนักงาน
โดยมี ผป. นิตย์ดา เจนวาณิชย์ เป็นผู้เปิดแพรคลุมป้าย, ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล,
ศจ.ชำนาญ แสงฉาย, Mrs. Sally Chew , Ms. Khoo Seok Lin และ อจ.ศิริอร กมลมตายากุล
เป็นผู้ตัดริบบิ้นหลังจากนั้นได้สามัคคีธรรมร่วมรับประทานอาหาร

ทางองค์การฯ ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงาน

สถาบันและผู้สนับสนุนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้

พันธกิจได้ก้าวรุดหน้ามาจนถึงวันนี้

กิจกรรมในดือนตุลาคม – ธันวาคม 2552

ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้

1. โครงการ “ พัฒนาเยาวชนผู้นำ” ในหัวข้อ “ ชีวิตสู่เสรีภาพ”
เสรีภาพที่ปราศจากขอบเขต คืออันตราย แต่เสรีภาพที่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม
จะนำสู่การพัฒนาชีวิตของตนได้ โดยเฉพาะเด็กที่ยังต้องการการดูแลจากผู้ใหญ่ และวัยรุ่น
ที่มักเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ซึ่งการชี้แนะเกี่ยวกับการมีเสรีภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม
จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่ภาคปฏิบัติในการตัดสินใจชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการพัฒนาเยาวชนผู้นำ “ ชีวิตสู่เสรีภาพ” เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม
โดยได้จัดแบ่งเป็นค่ายย่อยถึง 3 ค่าย คือ ค่ายเด็กหญิงรุ่นประถม, ค่ายเด็กหญิงรุ่นมัธยม และค่ายเด็กชายเพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างเข้มข้น มีทั้งการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งร่างกาย,
จิตใจ,การศึกษาและปลูกจิตสำนึกเพื่อสังคม ชาวค่ายกว่า 300 คนจากชุมชนและต่างจังหวัด
ทั้งเยาวชน พื้นราบและไทยภูเขา เช่น กรุงเทพฯ, ขอนแก่น, ชลบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย,
ระยอง และสมุทรสงคราม เป็นต้น ได้เข้าร่วมการฝึกฝน และเรียนรู้ เช่นการทำงานร่วมกัน
เป็นทีม, อิสระในการคิดอย่างสร้างสรรค์, การรู้จักและการให้เกียรติแก่เพศตรงข้าม, การสนุก
กับเกมส์อย่างมีเสรีและมีขอบเขต, การประสานพลัง ในความแตกต่าง และฝึกเชิงปฏิบัติการ
วางแผนกิจกรรม ปี 2010ยิ่งกว่านั้น ยังได้ให้ความรู้ และฝึกเชิงปฏิบัติ ในโครงการออม
S.M.A.R.Tเพื่อความเข้าใจและปลูกฝังการรักการออมในชีวิตของเด็กและวัยรุ่นโดยได้จำลอง
เหตุการณ์ต่างๆทั้งที่เป็นปัจจุบันและอนาคตในเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิต
และครอบครัวของเด็กๆตลอดทั้งค่าย ทำให้เด็กๆได้รับความเข้าใจ อย่างชัดเจนขึ้น
ซึ่งสร้างความประทับใจและเกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อสามารถเริ่มออมอย่างเป็นระบบแบบแผนยิ่งขึ้น

 

2. โครงการอวยพรชุมชน
ในเดือนธันวาคม มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน, หนังสือ, เครื่องเขียน และของเล่น เพื่อมอบแก่เด็ก ๆ ในชุมชนด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพฯ คือ คลองเตย, ลาดพร้าว และต่างจังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ศรีสะเกษและระยอง ตลอดจนอุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องใช้ และเฟอร์นิเจอร์แก่มูลนิธิบ้านพระคริสต์ เพื่อใช้ดำเนินงานในสำนักงาน

3. โครงการปันความรักด้วยความรู้ 8 ปีที่ไม่สิ้นสุด โดยบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ณ ร้านนายอินทร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โดยคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ ภายใต้โครงการ ปันความรัก ด้วยความรู้ 8 ปีที่ไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100, 000 บาท โดยมีคุณลาวัณย์ พิทักษ์ทนต์ กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่องานพัฒนาและสงเคราห์ต่อไป

ทางมูลนิธิฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้กิจการเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน ได้ดำเนินลุล่วงไปได้ในไตรมาสที่ผ่านมา ในโอกาสวันคริสตมาสและปีใหม่นี้ ทางมูลนิธิฯ ใคร่ขอส่งความรัก และความปรารถนาดี พร้อมพระพรและสันติสุขจากพระเจ้ามาเหนือท่าน, ครอบครัวและกิจการของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น เพื่อท่านจะมีพออย่างล้นเหลือเป็นท่อแห่งพระพรแก่ผู้อื่นต่อไป

กิจกรรมในเดืิอน กรกฎาคม – กันยายน 2552

ในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้

1. โครงการ “จัดค่ายให้น้อง” ในหัวข้อ “หนึ่งเดียวกัน”
สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้พัฒนาอบรมกลุ่มแกนนำเยาวชนจากกรุงเทพฯ, ปริมณฑลและเยาวชนกว่า 40 คน เพื่อระดมความคิด, ฝึกทักษะในการจัดค่าย, วางแผนตาราง
และกิจกรรม ตลอดจนกระจายความรับผิดชอบให้กับกลุ่มแกนผู้นำของแต่ละจังหวัด
รวมถึงการอบรมดูแลน้อง ๆ ในเรื่อง ความปลอดภัย ทั้งการเอาใจใส่ลูกค่ายจากแต่ละจังหวัดที่มาร่วมกัน โดยได้ตั้งชื่อค่ายในหัวข้อ “ หนึ่งเดียวกัน”
ในที่สุด โครงการ “ จัดค่ายให้น้อง” ก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 4-6กรกฎาคม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้ร่วมค่ายกว่า 250 คนจากจังหวัดต่าง ๆได้พัฒนาตนผ่านทาง
กิจกรรมสู่การเสริมสร้างทั้งร่างกาย, จิตใจ, สติปัญญาและสังคม เช่น ฐานกิจกรรมเกมสู่การเป็น
“หนึ่งเดียวกัน” อย่างเหนียวแน่น, กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม,ศิลปะประดิษฐ์,การใช้ชีวิตในความ
หลากหลายร่วมกันอย่างกลมกลืนฯลฯในวันสุดท้ายน้องๆชาวค่ายต่างปรบมือด้วยความประทับใจต่อพี่ๆ
กลุ่มแกนนำที่ทำให้ค่ายนี้ประสพความสำเร็จและเป็น“แบบอย่าง”ที่รุ่นน้องจะเติบโตเพื่อเป็น
ผู้นำรุ่นต่อไปได้ด้วย

2. โครงการฝึกอบรมผู้นำเกมส์สร้างทีม
มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสร่วมกับอาสาสมัคร Mr. Lai Mun Loon หุ้นส่วนกิจการของบริษัท Compass Training Hub ประเทศสิงคโปร์ มาให้การอบรมเชิงปฏิบัติการกับเยาวชนผู้นำและอาสาสมัคร 20 คน จากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์ฝึกฝนผู้ร่วมอบรมให้รู้จักการนำเกมส์
สร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการสรุปเกมส์ต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทั้งคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่นผู้เข้าอบรมต่างได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และจะได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เกิดผลต่อไป

3. โครงการครอบครัวแข็งแกร่ง : ฉลาดให้ ฉลาดใช้ และฉลาดออม (S.M.A.R.T)
ความยากจน, ความด้อยโอกาส, ความขาดแคลนในทรัพยกร ฯลฯ เป็นอุปสรรคต่อชีวิตซึ่งส่งผลไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อมแก่เยาวชนไทย “ แผนงาน ฉลาดให้ ฉลาดใช้และฉลาดออม” จึงได้เริ่มก่อร่างขึ้นอย่างช้า ๆ
เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปีรณรงค์เพื่อการออม,การจัดทำกระปุกออมสินเพื่อปลูกนิสัยแห่งการออมและ
การกระตุ้นให้รักการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 แก่เยาวชนกว่า 250 คน ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั้งระดับประถมต้นถึงระดับมหาวิทยาลัย
รวมถึงอาสาสมัครในบริบทของการออมเพื่อ “ การให้ ”ผู้อื่น,“การใช้” เพื่อตนเองและ“การออม” เพื่อการลงทุนในอนาคตมูลนิธิฯได้รับการตอบรับอย่างดีจากแผนงานนี้มีเยาวชนตอบสนองซึ่งมูลนิธิฯ
จะได้ติดตามผลอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยความหวังว่า “วงจรแห่งความขัดสน” จะถูกปลดเปลื้องไปด้วยคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

3. โครงการเพื่อการศึกษาของน้อง
มูลนิธิฯได้ให้การช่วยเหลือด้วยการมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดต่างๆของโรงเรียนและสถาบัน
ในกรุงเทพฯและเชียงใหม่

ทางมูลนิธิฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วน
สนับสนุนให้กิจการเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
ได้ดำเนินลุล่วงไปได้ในไตรมาสที่ผ่านมา
แม้เผชิญปัญหาสภาพเศรษฐกิจในปีนี้
แต่มูลนิธิฯ ก็ได้รับขวัญและกำลังใจจาก
ผู้มีจิตศรัทธามาโดยตลอด
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรมาเหนือท่าน
ครอบครัวและกิจการของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
เพื่อท่านจะมีพออย่างล้นเหลือ
เป็นท่อแห่งพระพรแก่ผู้อื่นต่อไป

กิจกรรมในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2552

ในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้

1. โครงการ “จักรยานนี้ เพื่อน้อง”
มูลนิธิฯ ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวมแก่เด็ก ๆ ทุกสัปดาห์ ณ โรงเรียนแม่ยางห้า ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนภาครัฐ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
เด็ก ๆ ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาโรงเรียนโดยเฉพาะในหน้าฝนนักเรียนมักจะไม่นิยมสวมถุงเท้า
มาโรงเรียนเนื่องจากสภาพพื้นถนนเป็นดินสีแดง ๆ ที่มักจะเปรอะเปื้อนถุงเท้า ทำให้ซักให้สะอาดได้ยาก อย่างไรก็ดี ในปีการศึกษาใหม่นี้ มูลนิธิฯ ได้รับจักรยานจากความร่วมมือของ บริษัทยูนิลิเวอร์ ไทย
เทรดดิ้ง จำกัด ในโครงการ  Moo Rider จักรยานนี้เพื่อน้อง” จำนวน 10 คัน โดยได้มอบให้แก
่โรงเรียน 9 คัน และนักเรียนได้รับ 1 คัน ซึ่งมูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนเพื่อคัดเลือกประกวด
แนวคิด “จักรยาน สื่อเรียนรู้หลากวิชา”   เขียนเรียงความพร้อมแนวคิด “จักรยาน 1 คัน
สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในเรื่องใดของแต่ละวิชาที่ตนเรียนอยู่ได้บ้าง” 

ปรากฏว่า ด.ช.นิคม ตันตะลิก ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการคัดเลือกเป็น “ นักเรียนผู้รับ”
จักรยาน 1 คันในครั้งนี้

2. โครงการปลูกป่าชายเลน
กลุ่มแกนนำเยาวชนจากกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรีกว่า 40 คน ได้ร่วมใจกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 29-30เมษายนเพื่อเรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศด้วยตนเอง
และสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยมีกลุ่มชาวบ้านและชาวประมงมาให้ความรู้โดยตรง ในโอกาสนี้ยังได้ใช้เวลาเพื่อการประชุมระดมความคิดจัดเตรียมค่ายสำหรับน้องๆที่จะจัดขึ้น
ในเดือนกรกฎาคมอันใกล้ด้วย

3. ให้ครอบครัวได้อิ่ม
จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจและอัตราการตกงานที่สูงขึ้น ประจวบกับช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้
ทำให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยและขัดสนต้องประสบปัญหารายได้ที่ไม่แน่นอนและเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับโรงเรียน Anglo Singapore International School รณรงค์ด้วยจิตอาสา
ตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมา เพื่อมอบข้าวสาร, อาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันเพื่อมอบแก่ครอบครัว
เด็กและครอบครัวคนพิการกว่า 1 5 0 ครอบครัวในชุมชนต่าง ๆ โดยได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยือน หนุนใจตามบ้าน พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก ๆ ณ ศูนย์บ้านชีวิตใหม่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา

4. ให้น้องเรียนหนังสือ
มูลนิธิฯ ได้มอบของเล่น, เครื่องเขียนและหนังสือสำหรับจัดทำศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ ชาวอาข่า
ในหมู่บ้าน , หมู่บ้านอาโยะ และหมู่บ้านทุ่งพระพร ต.ห้วยก้างปลา อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ในเดือนเมษายนเพื่อเตรียมสำหรับการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้

5. ศูนย์กิจกรรม ปั้นชนรุ่นใหม่
เปิดเทอมใหม่นี้ ศูนย์กิจกรรมกว่า 20 แห่งทั้งในชุมชนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก็ได้เริ่มคึกคักอีกครั้ง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนตามศูนย์ต่าง ๆ ในด้านการศึกษา, ร่างกาย, จิตวิญญาณและการรับใช้สังคม

ทางมูลนิธิฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วน
สนับสนุนให้กิจการเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน ได้ดำเนินลุล่วงไปได้ในไตรมาสที่ผ่านมา แม้สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
ที่กำลังเป็นที่หวาดวิตกของคนไทยทั้งประเทศ แต่มูลนิธิฯ ก็ได้รับขวัญและกำลังใจจากผู้มีจิตศรัทธามาโดยตลอด ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรมาเหนือท่าน
ครอบครัวและกิจการให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

Powered by www.477internet.com