ในช่วงเดือน ตุลาคม ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้

 (1) โครงการ รวมกัน เราฝ่าวิกฤติน้ำท่วมได้

   

   

     

สืบเนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ร่วมพลังช่วยภัยน้ำท่วม ตลอดทั้งเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ดังนี้

         (1)  มอบถุงยังชีพ ไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 2,000 ชุด พร้อมผ้าอ้อมเด็ก, อาหารแห้ง, นมผง, ยาสามัญประจำบ้านและยาแก้น้ำกัดเท้า และสุขาเคลื่อนที่ โดยการลงพื้นที่ลุยน้ำในเขตนนทบุรี, จรัลสนิทวงศ์, ลาดหลุมแก้ว, ฉลองกรุง, ปทุมธานี, และ นครปฐม ซึ่งการแจกจ่ายแม้จะเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ทุกคนก็พร้อมจะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน

        (2) ร่วมกันปรุงอาหารและแพ็คอาหาร, เครื่องดื่มให้แก่ผู้พักพิง ณ ศูนย์พักพิงเพื่อนพึ่งพา

         (3) จัดกิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

         (4) ร่วมมือกับหน่วยงานกทม. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น การมอบของบริจาค, การกรอกกระสอบทราย ตามจุดสำคัญต่าง ๆ, แพ็คของบริจาค และการทำสุขาเคลื่อนที่ เป็นต้น

         (5) บริจาคแชมพูสุนัขแก่คณะสัตวแพทย์และทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงของผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงกำแพงแสน  นครปฐม

         (6) มอบของขวัญคริสตมาสและปีใหม่แก่ชุมชนอำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

         (7) มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ 18 ครอบครัวเพื่อการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด

         (8) ร่วมกับอาสาสมัครจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่าย

(2) โครงการ ให้ครอบครัวได้อิ่ม

มูลนิธิฯ  ได้ให้การช่วยเหลือแก่ 50 ครอบครัวที่พิการ, ยากจนและขาดหัวหน้าครอบครัวที่จะเป็นหลักในการหารายได้มาจุนเจือสมาชิกครอบครัว โดยได้จัดข้าวสาร, อาหารแห้งและเครื่องใช้ประจำวันรวมทั้งผ้าอ้อมสำหรับผู้พิการในชุมชนโรงหมูและคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคม

(3) โครงการ “ให้น้องมีรายได้”  

         

ในเดือนสิงหาคม มูลนิธิฯ ได้จัดงานแสดงสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือของเด็กชาวเขา, ด้อยโอกาส, เด็กและคนพิการ เพื่อเป็ช่องทางส่งเสริมรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาส ให้เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ในการใช้เวลาว่างก่อให้เกิดรายได้ เพื่อลดรายจ่ายและภาระของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

(4) โครงการ สอนน้องภาษาอังกฤษ

   
       มูลนิธิร่วมกับคณะนักเรียนและเยาวชนของ Cairnhill Methodist Church จำนวน 23 คน ได้เยี่ยมโรงเรียนและสอนภาษา อังกฤษแก่เด็ก ๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8-14
ธันวาคม

มูลนิธิฯ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุน, เป็นกำลังใจให้ดำเนินกิจกรรมลุล่วงไปได้ในปีที่ผ่านมา  ขอพระเจ้าทรงอวยพรเหนือท่านครอบครัวและกิจการให้เจริญรุ่งเรือง