กิจกรรมในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้

 (1) โครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด”

  

สืบเนื่องจากมหาอุทกภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานช่วยเหลือมอบเงิน “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด” เมื่อเดือนมกราคมแก่ 19 ครอบครัวที่บ้านเรือนและไร่นาได้รับความเสียหาย ในเขตกรุงเทพ, นนทบุรี, ชัยนาท, พิษณุโลก, ร้อยเอ็ด, อยุธยา และนครสวรรค์

 (2) โครงการ “ให้น้องได้อิ่ม”

   

มูลนิธิฯ ได้มอบข้าวสาร, อาหารแห้ง, นมและผ้าอ้อมแก่ครอบครัวพิการและยากไร้ ซึ่งขาดหัวหน้าครอบครัวที่เป็นหลักในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวในชุมชนแออัดเขตคลองเตย กรุงเทพฯ

3) โครงการ ให้น้องมีรายได้

มูลนิธิฯ ร่วมกับเด็กนักเรียนชาวเขาในโรงเรียนสหศาสตร์ เชียงราย ส่งเสริมงานฝีมือ หัตถกรรมเพื่อเป็นรายได้ประจำวันของเด็กนักเรียน และยังเป็นการส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมทั้งการอนุรักษ์งานฝีมือของชนเผ่า

(4) โครงการ มอบทุนการศึกษา ประกวดกระปุกออมสิน SMART”

 

มูลนิธิฯ ได้จัดประกวดกระปุกออมสินมอบทุนการศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้รู้จักการออม การใช้จ่าย และออมเพื่อการลงทุน โดยมีผู้ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมได้มอบทุนการศึกษาจำนวน12 ทุน และรางวัลชมเชย 27 รางวัล

(5) การสัมมนา เพศ เราล้ำเส้นหรือไม่

  

มูลนิธิฯ ได้จัดสัมมนาแก่อาสาสมัครทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานและการให้คำปรึกษากับเยาวชนและครอบครัว โดยได้จัดสัมมนา “เพศ เราล้ำเส้นหรือไม่” เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ

(6) ค่ายอบรมเยาวชนผู้นำ

  

มูลนิธิฯ ได้จัดค่ายพัฒนาเยาวชนผู้นำจำนวนกว่า 250 คนจากชุมชนในกรุงเทพฯ, ขอนแก่น, ชลบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี, และชาวไทยภูเขาจากเชียงใหม่และเชียงราย เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม ณ  ค่ายสุทธสิริโสภา จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ “The SMART Leader” เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ, การทำงานเป็นทีม ซึ่งเยาวชนผู้นำเหล่านี้ จะได้นำความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติไปขับเคลื่อนกิจกรรมของตนในชุมชนต่อไป

        มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุน, เป็นกำลังใจให้ดำเนินกิจกรรมลุล่วงไปได้ในปีที่ผ่านมา  ขอพระเจ้าทรงอวยพรเหนือท่านครอบครัวและกิจการให้เจริญรุ่งเรือง