จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง เด็กได้รับการเอาใจใส่ รากฐานแห่งสังคมก็แข็งแรง

     ศูนย์กิจกรรมปั้นชนรุ่นใหม่