เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” และส่งเสริมการทำความดี สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ร่วมกับสมาชิกภาคีเครือข่าย จัดงานมอบรางวัล คนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” ประจำปี 2557 แก่บุคคลและองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชนและสังคมไทย โอกาสนี้ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (ขวา)  ได้มอบรางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” ประจำปี 2557 แก่ มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต โดยมี นางศิริอร  กมลมาตยกุล ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ