ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต ได้เริ่มขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2004
ในการดำเนินงานพัฒนาเยาวชนนั้น ได้ประสบปัญหาสังคมมากมายที่ส่งผลกระทบ
ต่อเยาวชน ครอบครัวและชุมชน มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิตจึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้น
เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือขยายเข้าสู่ชุมชน ผู้ด้วยโอกาส และสงเคราะห์แก่สังคม
ในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นอย่างทันท่วงที โดยได้รับการจดทะเบียนจาก
กระทรวงมหาดไทย ทะเบียนเลขที่ กท 1470 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2005

 

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต

คุณ ศิริอร

ศจ. ชำนาญ

คุณ ลาวัณย์

คุณ เปรมวลี

ดร. สุพาพร

คุณ อามรันธ์

ดร. อุณารุจ

กมลมาตยากุล

แสงฉาย

พิทักษ์ทนต์

บุญประกอบ

บลาว

พิชัยชาญณรงค์

บุญประกอบ

ประธาน

รองประธาน

กรรมการเลขานุการ

กรรมการเหรัญญิก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ