พิธีเปิดสำนักงานใหม่ GB & YMB และมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต

  พิธีเปิดสำนักงานใหม่ GB & YMB และมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต ในสวนอันร่มรื่น เสียงดนตรีบรรเลง “ขอบพระคุณ ด้วยใจกตัญญู” ของยุวสตรี GB ยุวมานพ YMB ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีของบรรดาแขกผู้มีเกียรติ, เหล่าสมาชิก และเยาวชน GB&YMB เมื่อวันที่ 23...

กิจกรรมในดือนตุลาคม – ธันวาคม 2552

ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้ 1. โครงการ “ พัฒนาเยาวชนผู้นำ” ในหัวข้อ “ ชีวิตสู่เสรีภาพ” เสรีภาพที่ปราศจากขอบเขต คืออันตราย แต่เสรีภาพที่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม จะนำสู่การพัฒนาชีวิตของตนได้ โดยเฉพาะเด็กที่ยังต้องการการดูแลจากผู้ใหญ่...

กิจกรรมในเดืิอน กรกฎาคม – กันยายน 2552

ในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้ 1. โครงการ “จัดค่ายให้น้อง” ในหัวข้อ “หนึ่งเดียวกัน” สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้พัฒนาอบรมกลุ่มแกนนำเยาวชนจากกรุงเทพฯ, ปริมณฑลและเยาวชนกว่า 40 คน เพื่อระดมความคิด,...

กิจกรรมในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2552

ในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้ 1. โครงการ “จักรยานนี้ เพื่อน้อง” มูลนิธิฯ ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวมแก่เด็ก ๆ ทุกสัปดาห์ ณ โรงเรียนแม่ยางห้า ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนภาครัฐ...

กิจกรรมในเดือนมกราคม – มีนาคม 2552

ในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้ 1. โครงการปั้นชนรุ่นใหม่ มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับชมรมวาทศิลป์และบุคลิกภาพ ม.อัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) จำนวน 20 คน ร่วมกันจัด กิจกรรมเพื่อการพัฒนาองค์รวมของเด็กและเยาวชนในชุมชนเคหะร่มเกล้า พร้อมทั้งจัดเลี้ยง...

กิจกรรมในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2551

ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้ 1. โครงการพัฒนาเยาวชนผู้นำ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานพัฒนาเยาวชนผู้นำอย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกเยาวชนผู้นำจากจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งมีศูนย์พันธกิจ “ ปั้นชนรุ่นใหม่ ” ดำเนินการอยู่ เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย, จิตใจ,...