Home
 
 
 


รายงานผลงาน มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
เดือน มกราคม - มีนาคม 2553

ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนา ดังนี้

1. โครงการ "วันเด็กแห่งชาติ"
มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา, ของใช้และของขวัญ เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี
2553 แก่สำนักงานของเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 9 มกราคม ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ เพื่อเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและได้พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

2. โครงการ "เพื่อการศึกษาของน้อง"
มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน, หนังสือ, เครื่องเขียน และของเล่น เแก่เด็ก ๆ ในชุมชนด้อยโอกาส
ในเขตลาดพร้าว โดยร่วมมือกับมูลนิธิบ้านพระคริสต์ ซึ่งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี และอุปกรณ์สื่อ
ต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก ๆ ในชุมชน

3. โครงการ "Global Giving "
สืบเนื่องจาก มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งไม่มีแหล่งรายได้ นอกจากอาศัยเงินบริจาค
ต่าง ๆ จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำมาพัฒนาเพื่อสังคม ในภาวะเศรษฐกิจเช่นปัจจุบันนี้ มูลนิธิฯ เอง
ก็ประสบปัญหาเงินรับบริจาค ที่ อาจไม่เพียงพอกับโครงการดี ๆ เพื่อสังคมที่ดำเนินงานอยู่ มูลนิธิฯ ได้รับ
การประสานงานจาก Global Giving ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรสื่อกลางระหว่างผู้มีจิตศรัทธา และ
มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อสามารถจะบริจาคผ่านทาง Website ได้ จึงได้ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดการประชุมแนะนำ
โดยมี Mr. Bill Brower ผู้ประสานงานภาคพื้นเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ตัวแทน 17 คน จากมูลนิธิต่าง ๆ
11 แห่ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมThe Nine Park ถนน ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ นอกจากนั้น
Mr. Bill Brower ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนเด็ก ๆ ในศูนย์กิจกรรมคลองเตยและจังหวัดสมุทรสงคราม
อีกด้วย

4. โครงการ "อบรมอาสาสมัครเชิงปฏิบัติการ เพื่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวและเยาวชน”
ในหัวข้อ “ผู้นำปรนนิบัติ
"

เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2553 มูลนิธิฯ ได้จัดการอบรมอาสาสมัคร จำนวน 60 คน ทั้งในกรุงเทพฯ
และ ต่างจังหวัดในหัวข้อ “ ผู้นำปรนนิบัติ ” ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากร
Ms. Khoo Seok Lin จากสิงคโปร์มาให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาการอบรมจะเน้นให้ผู้นำเห็นถึงการ
“ปรนนิบัติ” รับใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่นในแบบองค์รวม คือ พัฒนาทั้งร่างกาย, สติปัญญา,
อารมณ์และจิตวิญญาณได้อย่างไรบ้าง, การประเมินด้วย ” สุดยอดบททดสอบการเป็นผู้นำปรนนิบัติ”
ของโรเบิร์ต กรีนลีฟ ในบริบทของการพัฒนาบุครลากรและองค์กรอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนาตนเอง, ทีมงานและเด็ก ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ อีกด้วย

5. ศูนย์กิจกรรม "ปั้นชนรุ่นไหม่"
ศูนย์กิจกรรมกว่า 18 แห่งทั้งในชุมชนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้จัดพิธีมอบเหรียญแห่งความสำเร็จ
สำหรับภาคเรียนที่ 2 เพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็ก ๆ ที่รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา, ร่างกาย,
จิตวิญญาณและการรับใช้สังคม

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณท่านที่มีส่วนสนับสนุนกิจการ
เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนให้ดำเนินลุล่วงไปได้
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพร มาเหนือท่าน
และครอบครัวยิ่งๆ ขึ้น

 

 

<กลับไปหน้าหลัก>

 
 


All Content a Copyright 2010 - 1011 Foundation Forlife, All right reserved gb_ymb@forlife.or.th