สาส์นจากประธาน ยุวมานพ ประเทศไทย
คศ. ศุภชัย คำปันบุตร

จากเมล็ดแห่งความหวังที่จะเห็นเด็กชายเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่าในพระคริสต์ ในวันนี้ เราเริ่ม
มองเห็นยุวมานพ YMB ของเรา กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างมีศักยภาพ ไม่เพียงทักษะแห่งการ
เป็นผู้นำเท่านั้น แต่ยังเป็นคุณภาพอย่างพระคริสต์ ที่ทุกคนเรียกหา เมื่อมีใครต้องการผู้นำสักคน
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง พวกเขาพยายามเหลียวมองหารอบๆตัว แล้วก็เลือกยุวมานพ YMB ของเรา
โปรดอย่าเข้าใจผิด ไม่ใช่เหตุเพราะ YMB ของเราจะดีกว่า, หล่อกว่า, หรือเก่งกว่าแต่ประการใด
หากเพราะเรามี "มาตรฐานแห่งคุณภาพในพระคริสต์" ต่างหากที่เป็นที่ดึงดูด และเป็นจุดเด่น

พระเยซูคริสต์ทรงยกตัวอย่างคุณลักษณะของ "เกลือ" ที่คงรักษาความเค็มไว้ได้ฉันใด
คุณลักษณะชีวิตใหม่ของพระองค์ ก็กำลังหยั่งรากในชีวิตของเราทุกคน เพื่อช่วยรักษา
และพยุงมาตรฐานของสังคมไว้

ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจ เพื่อมีส่วนในชีวิตของเหล่ายุวมานพ
และเชื่อแน่ว่า เราจะได้เกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรมาเหนือ
ทุกท่าน

 

สาส์นจากประธานบริหาร ยุวสตรียาตรา ประเทศไทย
ศจ. สุมิตรา ปัญญารักษ์

ปี 2009 เป็นปีที่พันธกิจ GB ได้พยายามสนับสนุนให้สมาชิกทุกระดับในกองให้มีส่วนในการ
รับใช้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำการ, อาสาสมัคร, ผู้ช่วย, หรือแม้แต่ผู้นำยุวสตรี GB
และผู้นำยุวมานพ YMB เพราะเราต่างตระหนักดีว่า การรับใช้ของเราเป็นด้วยจิตอาสาต่อ
พระผู้เป็นเจ้า มิใช่เป็นภาระหนัก

เราในฐานะผู้นำได้พยายามสร้างค่านิยมแห่งความเป็นผู้รับใช้ที่ดียอดเยี่ยม ถวายเกียรติ
แด่พระเจ้า เพื่อผู้ที่ติดตามเรา จะเข้าใจไม่เพียงหลักการตามพระคัมภีร์แต่ได้เห็น
ภาคปฏิบัติในชีวิตอย่างแท้จริง เราได้ถ่ายทอดมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ ในการรับใช้แก่เด็กๆ
และผู้นำในกองของเราซึ่งหลายคนจะไม่เพียงประทับใจ แต่ซึมซับสู่ชีวิตของเขา เหมือนที่เราได้เลียนแบบพระอาจารย์ของเรา

ปี 2009 เป็นอีกก้าวหนึ่งแห่งพระเมตตาคุณที่ได้รับความช่วยเหือจากสมาชิกทุกระดับ,
คริสตจักร, องค์กรและสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ให้เราสามารถมีสำนักงานแห่งใหม่
นับเป็นสัญลักษณ์หรือประจักษ์พยานที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของพวกเราและเด็กๆ
ที่ร้องทูลจากพรองค์ เช่นนี้แล้ว มีอะไรหรือที่จะให้เราขาดจากความรักของพระองค์ได้

ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรมาเหนือทุกท่าน