Home
 
 
 


รายงานผลงาน มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
เดืิอน กรกฎาคม - กันยายน 2552

ในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้

1. โครงการ “จัดค่ายให้น้อง” ในหัวข้อ “หนึ่งเดียวกัน"
สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้พัฒนาอบรมกลุ่มแกนนำเยาวชนจากกรุงเทพฯ, ปริมณฑลและเยาวชนกว่า 40 คน เพื่อระดมความคิด, ฝึกทักษะในการจัดค่าย, วางแผนตาราง
และกิจกรรม ตลอดจนกระจายความรับผิดชอบให้กับกลุ่มแกนผู้นำของแต่ละจังหวัด
รวมถึงการอบรมดูแลน้อง ๆ ในเรื่อง ความปลอดภัย ทั้งการเอาใจใส่ลูกค่ายจากแต่ละจังหวัดที่มาร่วมกัน โดยได้ตั้งชื่อค่ายในหัวข้อ “ หนึ่งเดียวกัน”
ในที่สุด โครงการ “ จัดค่ายให้น้อง” ก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 4-6กรกฎาคม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้ร่วมค่ายกว่า 250 คนจากจังหวัดต่าง ๆได้พัฒนาตนผ่านทาง
กิจกรรมสู่การเสริมสร้างทั้งร่างกาย, จิตใจ, สติปัญญาและสังคม เช่น ฐานกิจกรรมเกมสู่การเป็น
“หนึ่งเดียวกัน” อย่างเหนียวแน่น, กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม,ศิลปะประดิษฐ์,การใช้ชีวิตในความ
หลากหลายร่วมกันอย่างกลมกลืนฯลฯในวันสุดท้ายน้องๆชาวค่ายต่างปรบมือด้วยความประทับใจต่อพี่ๆ
กลุ่มแกนนำที่ทำให้ค่ายนี้ประสพความสำเร็จและเป็น“แบบอย่าง”ที่รุ่นน้องจะเติบโตเพื่อเป็น
ผู้นำรุ่นต่อไปได้ด้วย

2. โครงการฝึกอบรมผู้นำเกมส์สร้างทีม
มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสร่วมกับอาสาสมัคร Mr. Lai Mun Loon หุ้นส่วนกิจการของบริษัท Compass Training Hub ประเทศสิงคโปร์ มาให้การอบรมเชิงปฏิบัติการกับเยาวชนผู้นำและอาสาสมัคร 20 คน จากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์ฝึกฝนผู้ร่วมอบรมให้รู้จักการนำเกมส์
สร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการสรุปเกมส์ต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทั้งคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่นผู้เข้าอบรมต่างได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และจะได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เกิดผลต่อไป

3. โครงการครอบครัวแข็งแกร่ง : ฉลาดให้ ฉลาดใช้ และฉลาดออม (S.M.A.R.T)
ความยากจน, ความด้อยโอกาส, ความขาดแคลนในทรัพยกร ฯลฯ เป็นอุปสรรคต่อชีวิตซึ่งส่งผลไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อมแก่เยาวชนไทย “ แผนงาน ฉลาดให้ ฉลาดใช้และฉลาดออม” จึงได้เริ่มก่อร่างขึ้นอย่างช้า ๆ
เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปีรณรงค์เพื่อการออม,การจัดทำกระปุกออมสินเพื่อปลูกนิสัยแห่งการออมและ
การกระตุ้นให้รักการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 แก่เยาวชนกว่า 250 คน ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั้งระดับประถมต้นถึงระดับมหาวิทยาลัย
รวมถึงอาสาสมัครในบริบทของการออมเพื่อ “ การให้ ”ผู้อื่น,“การใช้” เพื่อตนเองและ“การออม” เพื่อการลงทุนในอนาคตมูลนิธิฯได้รับการตอบรับอย่างดีจากแผนงานนี้มีเยาวชนตอบสนองซึ่งมูลนิธิฯ
จะได้ติดตามผลอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยความหวังว่า “วงจรแห่งความขัดสน” จะถูกปลดเปลื้องไปด้วยคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

3. โครงการเพื่อการศึกษาของน้อง
มูลนิธิฯได้ให้การช่วยเหลือด้วยการมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดต่างๆของโรงเรียนและสถาบัน
ในกรุงเทพฯและเชียงใหม่

ทางมูลนิธิฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วน
สนับสนุนให้กิจการเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
ได้ดำเนินลุล่วงไปได้ในไตรมาสที่ผ่านมา
แม้เผชิญปัญหาสภาพเศรษฐกิจในปีนี้
แต่มูลนิธิฯ ก็ได้รับขวัญและกำลังใจจาก
ผู้มีจิตศรัทธามาโดยตลอด
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรมาเหนือท่าน
ครอบครัวและกิจการของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
เพื่อท่านจะมีพออย่างล้นเหลือ
เป็นท่อแห่งพระพรแก่ผู้อื่นต่อไป

 

<กลับไปหน้าหลัก>

 
 


All Content a Copyright 2010 - 1011 Foundation Forlife, All right reserved gb_ymb@forlife.or.th