Home
 
 
 


รายงานผลงาน มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2551

ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้

1. โครงการพัฒนาเยาวชนผู้นำ
มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานพัฒนาเยาวชนผู้นำอย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกเยาวชนผู้นำจากจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งมีศูนย์พันธกิจ “ ปั้นชนรุ่นใหม่ ” ดำเนินการอยู่ เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย, จิตใจ, สติปัญญา และการรับใช้สังคม ในปีนี้ ได้ดำเนินงาน ในหัวข้อ “ ลุกขึ้น ฉายแสง ” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ร่วม
รับใช้ในสังคมท้องถิ่นของตนได้ โดยได้แบ่งการอบรม ทั้งด้าน ทักษะ, ภาคปฏิบัติ และการระดมความคิด เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และการฝึกฝนให้เยาวชนใช้พลังความสามารถในการสร้างสรรค์ โครงการนี้ ได้จัดเป็น 3 ค่ายย่อย คือ ค่ายเด็กหญิงรุ่นประถม, ค่ายเด็กหญิงรุ่นมัธยม และค่ายเด็กชาย
ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม จังหวัดสระบุรี ชาวค่ายกว่า 250 จากชุมชนและต่างจังหวัด เช่น
กรุงเทพฯ, ขอนแก่น, ชลบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย, ระยอง,สมุทรสาครและร้อยเอ็ดเป็นต้น
กิจกรรมและการเรียนรู้ได้เน้นความกล้าหาญเพื่อเป็นต้นแบบแก่สังคม, การทำงานร่วมกัน
เป็นทีม, ความคิดสร้างสรรค์การนำเพลง, นำเกมส์, มุมมองการเข้าใจผู้อื่น, ฝึกเชิงปฏิบัติวางแผน
กิจกรรมค่ายปี 2009, ศิลปะเชิงเทียนประดิษฐ์ shine shine shine ของเด็กหญิงและศิลปะงานช่าง
ของเด็กชาย,การเดินทางไกลฝึกความอดทน, ระเบียบแถวเพื่อฝึกวินัย,การกางเต๊นท์,
การประดิษฐ์วัสดุเครื่องใช้สอยและทำอาหารเพื่อการยังชีพ
มูลนิธิฯหวังอย่างยิ่งเยาวชนผู้นำที่รับการฝึกสามารถกลับไปมีส่วนนำกิจกรรม
ในศูนย์และท้องถิ่นของตนต่อไป

2. โครงการพัฒนาเยาวชน "ประกวดระเบียบแถว"
มูลนิธิฯ ได้จัดการประกวดระเบียบแถว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระเบียบวินัยควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านร่างกาย, จิตใจ, การศึกษาและการ
รับใช้สังคม โดยการ ประกวดแบ่งเป็นท่าบังคับและท่าอิสระ โดยใช้เสียงเพลงเข้ากับท่วงท่าของ
ระเบียบแถว ซึ่งเยาวชนจาก แต่ละท้องถิ่นจะคัดเลือกเพลงและท่าประกอบตลอดจนความคิด
สร้างสรรค์เอง โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ณ โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา ซึ่งได้มีเยาวชน
จากชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเข้าร่วมกว่า250คนซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดต่างได้ใช้เวลาว่าง
ในการฝึกฝนและทำงานเป็นทีม

   

3. โครงการ "ให้ครอบครัวได้อิ่ม"
มูลนิธิฯ ได้มอบเครื่องใช้อุปโภค, บริโภคและข้าวสารแก่ครอบครัวด้อยโอกาสและพิการ
ในชุมชนคลองเตย 23ครอบครัว

4. โครงการ "เพื่อการศึกษาของน้อง"
มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน, ของเล่น, ของขวัญสำหรับเด็กเล็กด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย (กรุงเทพฯ) , ศังขะฤกษ์ (ระยอง) , ขุนหาญ (ศรีสะเกษ) และชุมชนผู้ป่วยโรคเรื้อน เสลภูมิ (ร้อยเอ็ด)

5. โครงการ "บ้านน่าอยู่"
โครงการ “ บ้านน่าอยู่” เป็นโครงการต่อเนื่อง ร่วมกับบ้านชีวิตใหม่ คลองเตย เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ในชุมชนแออัด เพื่อสอนสุขอนามัยแก่เจ้าบ้าน ให้รู้จักทำความสะอาดบ้าน และดูแลหน้าบ้านของตน โดยมีอาสาสมัครช่วยเก็บของ และสอนทำความสะอาดบ้าน รวมทั้งออกแบบภายในบ้านให้น่าอยู่ขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการยกพื้น, ซ่อมหลังคา, ทาสีบ้าน, ปรับปรุงห้องครัว, ห้องน้ำ, เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์
และอุปกรณ์ครัว ให้มีสุขอนามัยยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนบ้านได้ ขณะนี้ ได้ซ่อมแซมไปแล้วกว่า 4หลังและให้ความรู้การรักษาดูแลความสะอาดของครัวเรือนแก่สมาชิกในครอบครัว

6. อวยพรชุมชน
มูลนิธิฯ ได้มอบของขวัญในวันคริสตมาสและปีใหม่แก่ชุมชนรอบมูลนิธิฯ 130ครัวเรือนเพื่ออวยพร
และขอบคุณชุมชนโดยมีอาสาสมัครจากประเทศสิงคโปร์ร่วมกันแจก

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน
กิจการเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนให้ดำเนินลุล่วงไปได้
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพร มาเหนือท่านและครอบครัวยิ่ง ๆ ขึ้น

 

<กลับไปหน้าหลัก>

 
 


All Content a Copyright 2010 - 1011 Foundation Forlife, All right reserved gb_ymb@forlife.or.th