Home
 
 
 


รายงานผลงาน มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2551

ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายนที่ผ่านมา ไดเดำเนินการพัฒนา ดังนี้

1. โครงการ "บ้านน่าอยู่"
โครงการ “ บ้านน่าอยู่” เป็นโครงการต่อเนื่อง ร่วมกับมูลนิธิบ้านชีวิตใหม่ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ในชุมชนแออัด คลองเตย เพื่อสอนสุขอนามัยแก่เจ้าบ้าน ให้รู้จักทำความสะอาดบ้าน และดูแลหน้าบ้าน
ของตน โดยมีอาสาสมัครช่วยเก็บของ และสอนทำความสะอาดบ้าน รวมทั้งออกแบบภายในบ้าน
ให้น่าอยูขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการยกพื้น, ซ่อมหลังคา, ทาสีบ้าน, ปรับปรุงห้องครัว, ห้องน้ำ, เปลี่ยน
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ครัว ให้มีสุขอนามัยยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนบ้านได้ ขณะนี้ อยู่ในช่วงสำรวจครอบครัวที่ 3และให้ความรู้การรักษาดูแลความสะอาดของครัวเรือนแก่
สมาชิกในครอบครัว

สภาพบ้านที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความเป็นอยู่ที่มีระเบียบและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนบ้านข้างเคียง

2. การขยายงาน "ศูนย์ปั้นชนรุ่นใหม่" และการติดตามผลในภาคเหนือ
มูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเริ่มกิจกรรม “ ปั้นชนรุ่นใหม่ ” แก่ยุวสตรีพื้นราบและยุวสตรี ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ โดยร่วมกับ
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการ เริ่มกิจกรรม โดยเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม
ทั้งด้านร่างกาย, การศึกษา, จิตใจและสังคม นอกจากนั้น ยังได้ติดตามผลและเยี่ยม อบต. อำเภอสะเมิง เพื่อรับทราบปัญหาเยาวชนไทย-กะเหรี่ยงเพื่อประชุมแนวทางการพัฒนาร่วมกับอาสาสมัครพื้นที่

3. โครงการ "ให้น้องรักหนังสือ"
มูลนิธิฯได้มีส่วนในการสมทบทุนเพื่อการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีความจำเป็นตามสมควรและในไตรมาส
นี้ได้มอบชุดหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับห้องสมุดโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาจังหวัดเชียงรายพร้อมเสื้อ
เครื่องแบบกิจกรรมแก่เด็กหญิงชาวเขาด้วย

4. โครงการ "ปั้นชนรุ่นใหม่"
ศูนย์กิจกรรมปั้นชนรุ่นใหม่กว่า18แห่งได้ดำเนินงานพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่เด็กๆในพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัดทุกสัปดาห์เพื่อให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตแบบองค์รวมซึ่ง
ไตรมาสนี้ได้มีเด็กๆเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเทอม

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณท่านที่มีส่วนสนับสนุนกิจการ
เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนให้ดำเนินลุล่วงไปได้
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพร มาเหนือท่าน
และครอบครัวยิ่งๆ ขึ้น

 

<กลับไปหน้าหลัก>

 
 


All Content a Copyright 2010 - 1011 Foundation Forlife, All right reserved gb_ymb@forlife.or.th