Home
 
 
 


รายงานผลงาน มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
เดือน เมษายน - มิถุนายน 2551

ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนา ดังนี้

1. โครงการ "บ้านน่าอยู่"
สภาพปัญหาในชุมชนแออัด คลองเตย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า นอกจากความแออัดแล้ว สถานที่อาศัยยังคับแคบและสกปรก สมาชิกครอบครัวต้องอยู่อาศัยกันอย่างแน่นขนัดภายในห้องพักเล็ก ๆ ที่ต้องจ่ายทั้งค่าเช่าและค่าน้ำ ค่าไฟ บางครอบครัวอยู่กันถึง 5-7คนอย่างอุดอู้ไม่มีแม้กระทั่งฟูกที่จะเอนกาย
ลงพักผ่อนมีเพียงเสื่อที่ม้วนเก็บไว้ในเวลากลางวัน และในยามกลางคืนก็ปูออกมาเป็นที่นอนของสมาชิก
ในครอบครัว ยิ่งกว่านั้น ยามหน้าฝน น้ำก็สาดผ่านช่องไม้ หรือหลังคาที่มีรูรั่ว แม้เจ้าของจะพยายามอุดไว้
เท่าที่กำลังทรัพย์ที่มีอยู่จะเอื้ออำนวยได้ จนบางครั้งน้ำท่วมจนไม่สามารถหลับนอนเอาแรงเตรียมพร้อม
สำหรับวิถีชีวิตปากกัดตีนถีบในเช้าวันใหม่ได้
มูลนิธิฯ ร่วมกับ Lions Club สิงคโปร์จัดโครงการ “บ้านน่าอยู่” โดยการสอนสุขอนามัยแก่เจ้าบ้าน, อาสาสมัครช่วยเก็บของและทำความสะอาดบ้าน, ยกพื้น, ซ่อมหลังคา, ทาสีบ้าน, ปรับปรุงห้องครัว, ห้องน้ำ, ออกแบบภายในบ้าน โดยซื้อตู้เก็บของ และสอนจัดของให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบแก่ครอบครัว โดยจะมีกลุ่มเป้าหมาย 7 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงลุล่วงไปแล้ว 1 หลัง และหลังที่สองกำลังดำเนินการไปได้ประมาณ 20% มูลนิธิฯหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถ
เป็นบ้านตัวอย่างแก่ชุมชนรอบข้างได้

สภาพก่อนเริ่มโครงการ
ยกพื้น เปลี่ยนฝาบ้าน ซ่อมหลังคา ทาสีบ้าน

2. กิจกรรมพัฒนาแบบองค์รวม ณ ศูนย์กิจกรรม "ปั้นชนรุ่นใหม่" ทั้ง 18 แห่งต้อนรับเปิดเทอม
ศูนย์กิจกรรมปั้นชนรุ่นใหม่ทั้ง 18 แห่ง ตามชุนชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้เริ่มกิจกรรมเปิดเทอม
ใหม่นี้แล้ว เพื่อให้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาสาสมัคร
พี่เลี้ยงที่ปรึกษา โดยมีกิจกรรมพัฒนาทั้งด้านร่างกาย, การศึกษา, จิตใจ และสังคมประจำทุกสัปดาห์

3. โครงการ "อบรมผู้นำอาสาสมัครชาวเขากระเหรี่ยง"
มูลนิธิฯ ได้จัดการอบรมแก่ผู้นำอาสาสมัครชาวกะเหรี่ยง จากชุมชนต่าง ๆในเขตพื้นที่สูงและพื้นราบ จังหวัดเชียงใหม่และตาก จำนวน 33 คน ณ บ้านพักสิโลอัมอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 -25 เมษายน 2551 โดยเนื้อหาการอบรม ได้เน้นถึงความสำคัญและการพัฒนาของเด็กแต่ละช่วงวัย, ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาเด็กหญิง และเด็กชาย, การจัดกิจกรรมพัฒนาแบบองค์รวมและการ
เน้นระเบียบวินัย, การทำงานเป็น ทีม, การวางแผนกิจกรรม และการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ ฯลฯ จากการพบปะสัมนาครั้งนี้ หลายฝ่ายต่างวิตกกังวลกับปัญหาใหญ่ที่กำลังประสบในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาของการระบาดของยาเสพติดในหมู่วัยรุ่น,การบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรวมถึง
ความยากจนด้อยโอกาส เป็นเหตุให้ เยาวชนชาวเขา ทิ้งถิ่นฐานและโอกาสการศึกษา เพื่อลงมาหางานใน
เขตพื้นที่ราบก่อน เวลาอันควร ผู้นำอาสาสมัครหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อ เสริมสร้าง, พัฒนาเยาวชน ให้มีภูมิต้านทานต่อการล่อลวงในรูปแบบต่าง ๆ และให้ เกิดการรักถิ่นฐานของตน

4. โครงการ "ค่ายพัฒนาเยาวชนผู้นำกลุ่มแกน 'ระเบียบชีวิต' "
เยาวชนผู้นำระดับมัธยม 40 คนจากชุมชนจังหวัดต่าง ๆ เช่น กรุงเทพ,ร้อยเอ็ด ระยอง ฯลฯ
ได้ใช้ขีวิตร่วมกัน เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม โดยเน้นการฝึกฝนระเบียบวินัยในชีวิต, ทักษะ
การเป็นผู้นำ, วางแผนงานเพื่อการประกวดระเบียบแถวที่จะมีขึ้นเดือนพฤศจิกายน นอกจากนั้น ยังให้การอบรมความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการทำ Power Point เชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
เรียนรู้จักนำเสนอผลงาน, ประชาสัมพันธ์,การคิดเกมส์ความรู้เพื่อสอนรุ่นน้องและปลูกฝัง
รู้จักใช้คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ในหลายรูปแบบนอกเหนือจากการเล่นเกมส์
ในโอกาสนี้ได้ฝึกฝนความภาคภูมิใจแห่งตนโดยมีการไต่หน้าผาจำลองอีกด้วย

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณท่านที่มีส่วนสนับสนุน
กิจการเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
ให้ดำเนินลุล่วงไปได้
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรมาเหนือท่านและครอบครัวยิ่งๆ ขึ้น

 

<กลับสู่หน้าหลัก>

 
 


All Content a Copyright 2010 - 1011 Foundation Forlife, All right reserved gb_ymb@forlife.or.th