ประวัติ ยุวมานพ ประเทศไทย The Young Men’s Brigade Thailand

นับเป็นพันธกิจที่ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กชายแบบองค์รวมโดยความร่วมมือจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต และยุวสตรียาตรา ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2005 โดยมีชุดเครื่องแบบและ หลักสูตรวิชาเหรียญเฉพาะ สำหรับเด็กชายอายุ 7-18 ปี รวมถึงการฝึกวินัยสู่ความเป็นชายที่สมบูรณ์ในพระคริสต์ ทั้งด้านการศึกษา ร่างกาย จิตวิญญาณ และการรับใช้สังคม โดยมีผู้นำชายคริสเตียนเป็นแบบอย่าง และเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา ยุวมานพ ประเทศไทย ได้จดทะเบียนร่วมกับ ยุวสตรียาตรา ประเทศไทย ขึ้นกับสหกิจคริสเตียน แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2005

สาส์นจากประธาน ยุวมานพ ประเทศไทย

คศ. ศุภชัย คำปันบุตร

จากเมล็ดแห่งความหวังที่จะเห็นเด็กชายเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่าในพระคริสต์ ในวันนี้ เราเริ่ม
มองเห็นยุวมานพ YMB ของเรา กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างมีศักยภาพ ไม่เพียงทักษะแห่งการ
เป็นผู้นำเท่านั้น แต่ยังเป็นคุณภาพอย่างพระคริสต์ ที่ทุกคนเรียกหา เมื่อมีใครต้องการผู้นำสักคน
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง พวกเขาพยายามเหลียวมองหารอบๆตัว แล้วก็เลือกยุวมานพ YMB ของเรา
โปรดอย่าเข้าใจผิด ไม่ใช่เหตุเพราะ YMB ของเราจะดีกว่า, หล่อกว่า, หรือเก่งกว่าแต่ประการใด
หากเพราะเรามี “มาตรฐานแห่งคุณภาพในพระคริสต์” ต่างหากที่เป็นที่ดึงดูด และเป็นจุดเด่น

พระเยซูคริสต์ทรงยกตัวอย่างคุณลักษณะของ “เกลือ” ที่คงรักษาความเค็มไว้ได้ฉันใด
คุณลักษณะชีวิตใหม่ของพระองค์ ก็กำลังหยั่งรากในชีวิตของเราทุกคน เพื่อช่วยรักษา
และพยุงมาตรฐานของสังคมไว้

ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจ เพื่อมีส่วนในชีวิตของเหล่ายุวมานพ
และเชื่อแน่ว่า เราจะได้เกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรมาเหนือทุกท่าน                                            Back