ประวัติความเป็นมา

     

มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต ได้เริ่มขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2004
ในการดำเนินงานพัฒนาเยาวชนนั้น ได้ประสบปัญหาสังคมมากมายที่ส่งผลกระทบ
ต่อเยาวชน ครอบครัวและชุมชน มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิตจึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้น
เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือขยายเข้าสู่ชุมชน ผู้ด้วยโอกาส และสงเคราะห์แก่สังคม
ในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นอย่างทันท่วงที โดยได้รับการจดทะเบียนจาก
กระทรวงมหาดไทย ทะเบียนเลขที่ กท 1470 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2005

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต

1.      คุณศิริอร

2.      คุณโสภา

3.      ดร.อุณารุจ

4.      คุณลาวัณย์

5.      คุณณัชวดี

6.      คุณเปรมวลี

7.      คุณสมคิด

กมลมาตยากุล

สุวรรณวงศ์

บุญประกอบ

พิทักษ์ทนต์

ปานกรด

บุญประกอบ

สถิตย์ถาวรชัย

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการเหรัญญิก

กรรมการเลขานุการ