GB&YMB INTERMEDIATE : ยุวสตรีและยุวมานพ รุ่นกลาง

กลุ่มวัย : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 หรืออายุ 10-12 ปี

ลักษณะเด็ก GB : เป็นวัยที่ทำงานละเอียดได้มากขึ้น ชอบแข่งขัน สนใจเรื่องที่เกี่ยวกับ
ชีวิตจริงและท่องจำได้ดีที่สุด อยากมีส่วนรับผิดชอบงานบางอย่างที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะเด็ก YMB : เป็นวัยที่มีพลังขับเคลื่อนเป็นของตนเอง ชอบส่งเสียงดังด้วยความคึก
คะนอง เล่นสนุกด้วยแรง ต้องการเลียนแบบ และรู้ว่า “วิธีการเป็นผู้ชาย ต้องทำตัวอย่างไร”
ทำงานได้ละเอียดมากขึ้น ชอบแข่งขัน สนใจเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตจริง และท่องจำได้ดีที่สุด
อยากมีส่วนรับผิดชอบงานบางอย่างที่ได้รับมอบหมาาย

คติพจน์ : รับใช้

เหรียญ : กิจกรรมพัฒนาชีวิตแบบองค์รวม ทั้ง 4 ด้าน และเน้นคติพจน์ GB และ YMB
ในวัยนี้คือ การรับใช้ โดย จะเริ่มฝึกฝนเด็กหญิงและชายให้รู้จักการเป็นผู้นำ โดยใช้ระบบผู้นำ
รองผู้นำหมู่ การร่วมค่ายอบรมผู้นำ และการมอบหมายงานภายในกอง

เหรียญรุ่นกลางจะเป็นสีฟ้า 

SPIRITUAL เหรียญจิตวิญญาณ

PHYSICAL เหรียญร่างกาย

EDUCATIONAL เหรียญการศึกษา

SERVICE เหรียญการรับใช้

HEALTHY ATTITUDES เหรียญทัศนคติเสริมสร้าง

BRIGADE KNOWLEDGE เหรียญความรู้ GB/YMB

เหรียญสำหรับ GB

เหรียญสำหรับ YMB

Back