GB&YMB JUNIOR : ยุวสตรีและยุวมานพ รุ่นเล็ก

กลุ่มวัย : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 หรืออายุ 7-9 ปี

ลักษณะเด็ก GB : กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ อยากรู้อยากเห็น และชอบค้นคว้า

ลักษณะเด็ก YMB: ชอบเคลื่อนไหว สำรวจเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ เปิดตัวเองสู้ความเป็นลูกผู้ชาย
ติด “คุณพ่อ” หรือ “ผู้นำชาย” เพื่อเลียนแบบจากผู้ชายผู้นำที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาได้

คติพจน์ : แสวงหา

เหรียญ : เป็นรูปดาว เหมือนโหราจารย์ที่แสวงหาพระกุมารเยซู โดยใช้ดวงดาวนำทาง
จึงเชื่อว่าวิชาเหรีญรุ่นเล็กนี้จะช่วยให้เด็กๆ แสวงหา และพบกับพระเยซูคริสต์ได้
(มธ 2:2 “กุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่าน
ปรากฎขึ้น เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน )

หลักสูตร GB รุ่นเล็ก จึงมีพื้นฐานมาจากคำว่า ดวงดาว (Star) ที่มีลักษณะ 5 แฉก ซึ่งแต่ละ
แฉกจะแสดงถึงหมวดวิชาที่จะทำการศึกษาคือ GB J S T A R
(มาจาก THE GIRLS’ BRIGADE JUNIOR STAR)

GB (GOD’S BOOK) หมายถึง หนังสือของพระเจ้า

J (JOURNEY) หมายถึง การเดินทางของฉัน

S (SERVICE) หมายถึง การปรนนิบัติรับใช้ของฉัน

T (TREASURE) หมายถึง ตะลันต์ของฉัน

A (ACTIVITY) หมายถึง การเคลื่อนไหวของฉัน

R (RESPONSIBILITY) หมายถึง ความรับผิดชอบของฉัน

ส่วนหลักสูตร YMB รุ่นเล็ก ก็มีพื้นฐานมาจากคำว่า “ดวงดาว” (Star) ที่มีลักษณะ 5 แฉกเช่นเดียวกับ GB
โดยแต่ละแฉกจะแสดงถึงหมวดวิชาที่จะทำการศึกษาคือ YM J S T A R
(มาจาก Yaweh’s Manual JUNIOR STAR)

YM (Yaweh’s Manual) หมายถึง หนังสือของพระเจ้า

J (JOURNEY) หมายถึง การเดินทางของฉัน

S (SERVICE) หมายถึง การปรนนิบัติรับใช้ของฉัน

T (TREASURE) หมายถึง ตะลันต์ของฉัน

A (ACTIVITY) หมายถึง การเคลื่อนไหวของฉัน

R (RESPONSIBILITY) หมายถึง ความรับผิดชิบของฉัน

Back