GB&YMB PIONEER : ยุวสตรีและยุวมานพ รุ่นบุกเบิก

กลุ่มวัย : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 หรืออายุ 15-18 ปี

ลักษณะเด็ก GB : มีระดับความสามารถ ความสนใจและศักยภาพต่างกัน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความคิดในเรื่องเหตุและผล ชอบเป็นตัวของตัวเอง แต่ขาดความ
มั่นใจในตัวเอง จับกลุ่ม มักต่อต้านกฎข้อบังคับต่างๆ

ลักษณะเด็กYMB : วัยปรบตัวเข้าสู่ชีวิตใหม่ ชอบโต้เถียง อยู่ไม่เป็นสุข ขี้หงุดหงิดซึ่งเป็น
ช่วงกำลังต่อสู้ภายในตัว ต้องการค้นหาคำตอบให้กับตัวเอง เผชิญความท้าทาย ผจญภัย
เด็กผู้ชายต้องการเรียนรู้ชีวิตจากบุคคลที่เป็นแบบอย่างในชีวิตเพิ่มขึ้น มีระดับความสามารถ
ความสนใจ และศักยภาพต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดในเรื่องเหตุและผล
แต่ขาดทักษะและขาดความเข้าใจในจุดหมายของชีวิต

คติพจน์ GB : ติดตามพระคริสต์

คติพจน์ YMB : เลียนแบบพระคริสต์

เหรียญรุ่นบุกเบิก :

1. ความรับผิดชอบในบ้าน

2. ความรับผิดชอบในคริสตจักร

3. ความรับผิดชอบในชุมชน

4. ความรับผิดชอบในโลก

5. การปฐมพยาบาล

6. การรับใช้

7. ความรู้ GB /YMB นานาชาติ

8. การเดินทางและการสำรวจ

9. เข็มเกียรติยศบุกเบิก (เมื่อสำเร็จทั้งแปดเหรียญแล้ว)

เหรียญสำหรับ GB                                                                   เหรียญสำหรับ YMB