GB&YMB SENIOR : ยุวสตรีและยุวมานพ รุ่นโต

กลุ่มวัย : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 หรืออายุ 13-14 ปี

ลักษณะเด็กGB : มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย มักจะอ่อนเพลียง่าย มีความคิด
ของตนเองมากขึ้น ไม่ชอบเรื่องท่องจำ หรือกิจกรรมที่ซ้ำซาก นิยมชมชอบต่อ
วีรบุรุษ หรือวีรกรรมบางอย่าง มากกว่าครอบครัว และชอบเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ

ลักษณะเด็กYMB : มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อ่อนเพลียง่าย มีความติดของตนเอง
มากขึ้น นิยมชมชอบต่อวีรบุรุษหรือวีรกรรมบางอย่าง เขาต้องการ “โหลดข้อมูล
วิธีการเป็นผู้ชายเป็นอย่างไร” จากผู้ชายที่อยู่รอบๆตัวเขา เพื่อผ่าน
กระบวนการเติบโตเป็นชายหนุ่มได้อย่างสมบูรณ์ พัฒนาการวัยนี้ คือสั่งสมความ
รู้สึกว่าตนมีความสามารถและืทักษะต่างๆเพื่อจะเติบโตเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจ
ในเพศของตัวเอง และชอบเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ

คติพจน์ : รับใช้

เหรียญรุ่นโต GB : กิจกรรมพัฒนาชีวิตแบบองค์รวม ทั้ง 4 ด้าน และเน้นคติพจน์ GB
ในวัยนี้คือ การรับใช้ โดยจะดำเนินต่อเนื่องจากรุ่นกลาง โดยอบรมเด็กให้รู้จัก
การเป็นผู้นำในระบบผู้นำ/รองผู้นำหมู่ การร่วมค่ายอบรมผู้นำ และการมอบหมาย
งานภายในกอง การดูแล GB/YMB รุ่นน้อง และการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา ฯลฯ

เหรียญรุ่นโตจะเป็นสีแดง

SPIRITUAL เหรียญจิตวิญญาณ

PHYSICAL เหรียญร่างกาย

EDUCATIONAL เหรียญการศึกษา

SERVICE เหรียญการรับใช้

HEALTHY ATTITUDES เหรียญทัศนคติเสริมสร้าง

BRIGADE KNOWLEDGE เหรียญความรู้ GB/YMB

เหรียญสำหรับ GB

เหรียญสำหรับ YMB

Back