Home
 
 
 


รายงานผลงาน มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
เดือน เมษายน - มิถุยายน 2553

ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนา ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเยาวชนผู้นำกลุ่มแกน
กลุ่มแกนนำเยาวชนจากกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรีกว่า 40 คน ได้เข้ารับการอบรมฝึกฝนด้านระเบียบวินัยชีวิต รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop) เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันชีวิต โดยเฉพาะความรู้ในเรื่อง “ เพศ” กับวัยรุ่น รวมถึงส่งเสริมทัศนะ “ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” แก่วัยรุ่นหญิงและชาย นอกจากนั้น ยังได้มีโอกาสรับการฝึกทักษะ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติกีฬาหนองบอน, กรุงเทพฯ จัดกิจรรม เช่น การพายเรือคะยัค, เรือใบ และวินด์เซิฟแก่เยาวชนผู้นำกลุ่มแกน เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน

2. การอบรมอาสาสมัครเพื่อเริ่มศูนย์กิจกรรม “ ปั้นชนรุ่นใหม่ ”
มูลนิธิฯ ได้ให้การอบรมแก่อาสาสมัครที่มีภาระใจและจิตอาสาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการพัฒนาการตามวัย, การทำงานเป็นทีม, การพัฒนาตนตามบุคคลิกภาพ, การนำเพลงและการนำเกมส์ ฯลฯ โดยมีทั้งการฝึกภาคปฏิบัติและการแบ่งกลุ่ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 37 คน จากจังหวัดชลบุรี, เชียงราย, สุพรรณบุรี, ราชบุรีและกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม

3. การอบรมเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนชาวเขา
เนื่องจาก โรงเรียนบนภูเขาสูง จะมีจำนวนจำกัด และบางแห่งก็ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมที่จะเรียนต่อได้ จำเป็นต้องเดินทางมาศึกษาในโรงเรียนของตัวเมือง อีกทั้งระยะทางที่ไกล จึงจำเป็นต้องพักอาศัยในหอพักของโรงเรียน ปิดเทอมจึงจะมีโอกาสได้กลับเยี่ยมบ้านของตน ทางมูลนิธิฯ จึงได้ให้การอบรมแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพัก รวมทั้งเยาวชนชาวเขาจาก 12 เผ่าในระดับมัธยม จำนวน 27 คน ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน เพื่อเริ่มกิจกรรม
การพัฒนาแบบองค์รวมแก่เยาวชนชาวเขาในทุกวันเสาร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย, การศึกษา,จิตวิญญาณและสังคม

4. ศูนย์กิจกรรม “ ปั้นชนรุ่นใหม่ ”
ศูนย์กิจกรรมกว่า 18 แห่งทั้งในชุมชนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้เริ่มพบปะเด็ก ๆเพื่อจัดกิจกรรมการเรียน การสอนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนตามศูนย์ต่าง ๆ ในด้านการศึกษา, ร่างกาย,
จิตวิญญาณและการรับใช้สังคม5. การเยี่ยมเยือนและลงพื้นที่
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้ลงเยี่ยมเยือนพื้นที่ดำเนินงานตามจังหวัดต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, ราชบุรี, ชลบุรี, สุพรรณบุรี และชุมชนในกรุงเทพฯ ซึ่งทำให้มีโอกาสได้พบปะเด็ก ๆ และอาสาสมัคร เพื่อหนุนใจซึ่งกันและกัน,แลกเปลี่ยนประสพการณ์รวมทั้งให้การอบรมภาคปฏิบัติระยะสั้นอีกด้วยซึ่ง เด็ก ๆ ก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กและครอบครัวที่ดีขึ้น


ในสถานการณ์ของประเทศไทยที่ต้องการการปรองดองสมานฉันท์

เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้นั้น การพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่

นับเป็นวิถีทางหนึ่งที่สำคัญเพื่อจะพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

มูลนิธิฯใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนและเป็นกำลังใจ

ให้สามารถดำเนินลุล่วงไปได้ในไตรมาสที่ผ่านมา

ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรมาเหนือท่าน, ครอบครัวและกิจการให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

 

 

<กลับไปหน้าหลัก>

 
 


All Content a Copyright 2010 - 1011 Foundation Forlife, All right reserved gb_ymb@forlife.or.th