Home
GB&YMB
 
 
 


รายงานผลงาน มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
ตุลาคม - ธันวาคม 2552

ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้

1. โครงการ “ พัฒนาเยาวชนผู้นำ” ในหัวข้อ “ ชีวิตสู่เสรีภาพ”
เสรีภาพที่ปราศจากขอบเขต คืออันตราย แต่เสรีภาพที่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม
จะนำสู่การพัฒนาชีวิตของตนได้ โดยเฉพาะเด็กที่ยังต้องการการดูแลจากผู้ใหญ่ และวัยรุ่น
ที่มักเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ซึ่งการชี้แนะเกี่ยวกับการมีเสรีภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม
จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่ภาคปฏิบัติในการตัดสินใจชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการพัฒนาเยาวชนผู้นำ “ ชีวิตสู่เสรีภาพ” เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม
โดยได้จัดแบ่งเป็นค่ายย่อยถึง 3 ค่าย คือ ค่ายเด็กหญิงรุ่นประถม, ค่ายเด็กหญิงรุ่นมัธยม และค่ายเด็กชายเพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างเข้มข้น มีทั้งการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งร่างกาย,
จิตใจ,การศึกษาและปลูกจิตสำนึกเพื่อสังคม ชาวค่ายกว่า 300 คนจากชุมชนและต่างจังหวัด
ทั้งเยาวชน พื้นราบและไทยภูเขา เช่น กรุงเทพฯ, ขอนแก่น, ชลบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย,
ระยอง และสมุทรสงคราม เป็นต้น ได้เข้าร่วมการฝึกฝน และเรียนรู้ เช่นการทำงานร่วมกัน
เป็นทีม, อิสระในการคิดอย่างสร้างสรรค์, การรู้จักและการให้เกียรติแก่เพศตรงข้าม, การสนุก
กับเกมส์อย่างมีเสรีและมีขอบเขต, การประสานพลัง ในความแตกต่าง และฝึกเชิงปฏิบัติการ
วางแผนกิจกรรม ปี 2010ยิ่งกว่านั้น ยังได้ให้ความรู้ และฝึกเชิงปฏิบัติ ในโครงการออม
S.M.A.R.Tเพื่อความเข้าใจและปลูกฝังการรักการออมในชีวิตของเด็กและวัยรุ่นโดยได้จำลอง
เหตุการณ์ต่างๆทั้งที่เป็นปัจจุบันและอนาคตในเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิต
และครอบครัวของเด็กๆตลอดทั้งค่าย ทำให้เด็กๆได้รับความเข้าใจ อย่างชัดเจนขึ้น
ซึ่งสร้างความประทับใจและเกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อสามารถเริ่มออมอย่างเป็นระบบแบบแผนยิ่งขึ้น


2. โครงการอวยพรชุมชน
ในเดือนธันวาคม มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน, หนังสือ, เครื่องเขียน และของเล่น เพื่อมอบแก่เด็ก ๆ ในชุมชนด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพฯ คือ คลองเตย, ลาดพร้าว และต่างจังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ศรีสะเกษและระยอง ตลอดจนอุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องใช้ และเฟอร์นิเจอร์แก่มูลนิธิบ้านพระคริสต์ เพื่อใช้ดำเนินงานในสำนักงาน

3. โครงการปันความรักด้วยความรู้ 8 ปีที่ไม่สิ้นสุด โดยบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ณ ร้านนายอินทร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โดยคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ ภายใต้โครงการ ปันความรัก ด้วยความรู้ 8 ปีที่ไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100, 000 บาท โดยมีคุณลาวัณย์ พิทักษ์ทนต์ กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่องานพัฒนาและสงเคราห์ต่อไป

 

ทางมูลนิธิฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้กิจการเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน ได้ดำเนินลุล่วงไปได้ในไตรมาสที่ผ่านมา ในโอกาสวันคริสตมาสและปีใหม่นี้ ทางมูลนิธิฯ ใคร่ขอส่งความรัก และความปรารถนาดี พร้อมพระพรและสันติสุขจากพระเจ้ามาเหนือท่าน, ครอบครัวและกิจการของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น เพื่อท่านจะมีพออย่างล้นเหลือเป็นท่อแห่งพระพรแก่ผู้อื่นต่อไป

 

<หน้าหลัก>

 
 


All Content a Copyright 2010 - 1011 Foundation Forlife, All right reserved gb_ymb@forlife.or.th